Общи условия


Преди да пазарувате чрез уебсайта Telescopes.bg, запознайте се внимателно с настоящите Общи Условия.


Настоящият документ представлява Общи Условия за ползване на електронен магазин https://telescopes.bg, съгласно които „Глобал М 2016” ЕООД продава и доставя публикуваните в него стоки посредством интернет магазин https://telescopes.bg. Тези условия са обвързващи за всички Клиенти. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка на стоки от електронния магазин. Приемайки настоящите Общи условия, Клиентите дават и изричното си съгласие за сключване на договор от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите.I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Telescopes.bg е уеб сайт за електронна търговия на територията на Република България. Договорът с Клиента се сключва чрез отправяне на предложение от Клиента под формата на заявка за покупка, направена чрез Telescopes.bg, приета и потвърдена от  телефон или електронна поща


Чл. 2. (1) Настоящите Общи условия регулират отношенията между „Глобал М 2016” ЕООД, ЕИК 203886393, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Цар Симеон 167, наричано по-долу за краткост Доставчик, и Клиентите (потребители, получатели на услугата) на електронния магазин https://telescopes.bg


(2) Клиент, по смисъла на настоящите Общи условия, е всяко физическо или юридическо лице, ползващо уеб сайта Telescopes.bg за закупуване на стоките, предлагани в електронния магазин.


Чл. 3. Обект на продажба са стоките, предлагани в уебсайта към момента на отправяне на заявката за закупуване от страна на Клиента, за които е отбелязано, че са в наличност. Стоките, обект на продажба чрез сайта, са описани в него по вид.


Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Клиентите, предвидени в приложимата нормативна уредба и в настоящите Общи условия.


ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА И ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ


Чл. 5. Информация, предоставена съгласно изискванията на Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:


1. Наименование на Доставчика: „Глобал М 2016” ЕООД;


2. Седалище и адрес на управление на Доставчика: Република България, гр. София 1000, област София, Столична община, р-н „Възраждане”, ул. „Цар Симеон ” № 167. тел: 0878722292, e-mail: info@telescopes.bg, интернет страница: https://telescopes.bg ;


3. Адрес за упражняване на дейността: Република България, гр. София 1000, област София, Столична община, р-н „Възраждане”, ул. „Цар Симеон ” № 167


4. Данни за кореспонденция: Република България, гр. София 1000, област София, Столична община, р-н „Възраждане”, ул. „Цар Симеон ” № 167. тел: 0878722292, e-mail: info@telescopes.bg, интернет страница: https://telescopes.bg


5. Вписване в публични регистри:


Доставчикът е вписан в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203886393;


6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 203886393;


7. Органи, осъществяващи контрол върху дейността на Доставчика:


(1) Комисия за защита на личните данни


Адрес: гр. София 1592, ул. "проф. Цветан Лазаров" № 2,

тел. 02/91-53-518

факс 02/91-53-525

E-mail: kzld@cpdp.bg 

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите


Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 933 05 65

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

E-mail: info@kzp.bg 

Уеб сайт: www.kzp.bg 


(3) Комисия за защита на конкуренцията


Адрес: София 1000, бул. "Витоша" №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Email: cpcadmin@cpc.bg 

Уеб сайт: www.cpc.bg 


8. Основни характеристики на предлаганите стоки и/или услуги: характеристиките на предлаганите стоки са посочени в страницата за представяне на всеки продукт;


9. Цена на стоките или услугите (с включени всички данъци и такси): цената на предлаганите стоки е посочена под всеки конкретен артикул. Цената е посочена в български лева с включен ДДС;


10. Стойност на разноските, свързани с доставката на поръчваните артикули (пощенски и транспортни разходи): разходите за доставка са индивидуални и не са калкулирани в цената на продукта;


11. Стойност на използване на средството за комуникация от разстояние, когато тя се изчислява по начин, различен от посочения в основната тарифа: „telescopes.bg" не налага допълнителна стойност върху средствата за комуникация от разстояние за сключване на договора;


12. Условия за плащане, доставка и изпълнение на договора, срок за доставка на поръчаните стоки: същите са подробно описани по-долу в раздели IV, V и VI;


13. Условия, срок и начин за упражняване правото на отказ от договора, хипотези, в които не е предвидено правото на отказ са описани подробно в раздел VIII;


III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ


Права и задължения на Клиента:


Чл. 6. (1) Клиентът има право:


- да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;


- да поръчва стоки от електронен магазин Telescopes.bg при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.


- да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка след предварително потвърждение по имейл от представител на Telescopes.bg ;


- да получи детайлизирана справка/разписка за направената от него покупка, която да съдържа информация за всички закупени стоки – вид, размер (в случай, че е приложимо), цвят (в случай, че е приложимо), брой; единична стойност на всеки продукт; общ размер на дължимата сума; идентификационни данни на фирмата-доставчик, включително адрес, телефон и други начини за контакт;


- да получава информация относно статуса на собствената си поръчка;


- при доставката на стоката да получи в писмен вид информацията по чл. 54 от Закона за защита на потребителите.


(2) Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право и на всички останали права съгласно Закона за защита на потребителите.


(3) Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, позорящо, клеветящо, неприлично, порнографско, религиозно или материали, които предразполагат към поведение, което би се считало за правонарушение или престъпление и може да доведе до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона и добрите нрави. В случай, че Клиентът не се съобрази с това си задължение, същият носи пълна отговорност за причинени на  вреди на Telescopes.bg  .


Чл. 7. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.


Чл. 8. Клиентът се задължава:


- да предостави вярна и точна информация за своите име, фамилия, точен адрес за доставка, телефон за връзка и електронен адрес;


- да заплати цената на поръчаните стоки, посочена в информацията, при генериране и потвърждаване на поръчката по телефон или мейл;


- да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;


- да заплати стойността на транспортните разходи в случаите, когато същите са за негова сметка.


Права и задължения на Telescopes.bg :


Чл. 9 Telescopes.bg има право:


- да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;


- по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени;


- да получи от Клиента следните данни: име (за физическите лица - лично и фамилно, за юридически лица и еднолични търговци – наименование на фирмата), адрес, телефон и адрес на електронна поща;


- да изпраща на Клиента, при изразено съгласие от негова страна, по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (sms, електронна поща или други форми на съобщения) или чрез други средства за адресирана рекламна информация, относно актуални промоции, специални оферти, нови продукти и всякаква друга информация, отнасяща се до него като Клиент;


- има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, при изразено съгласие от тяхна страна, за да подобрява качеството на предлаганите от него стоки и услуги и задоволяването на потребителските нужди, както и с цел проучване удовлетвореността от закупените стоки и качеството на предложеното обслужване;


- по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Telescopes.bg , да прекратява достъпа на потребителя до сайта.


Чл. 10. Telescopes.bg се задължава:


- да прехвърли на Клиента правото на собственост върху поръчаните от него стоки;


- да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт,настоящите Общи условия и при условията и сроковете за доставка на обслужващата куриерска фирма, при цена, актуална към датата на подаване на заявката;


IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА


Чл. 11. (1) Клиентът сключва договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от. Telescopes.bg, чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес. Telescopes.bg . Настоящите Общи условия са неразделна част от всеки договор за покупко-продажба, като тяхното приемане е задължително и необходимо условие за пазаруване чрез електронния магазин на Доставчика.


(2) По силата на сключения с Клиента договор за покупко-продажба Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Клиента на поръчаните от него чрез интерфейса стоки.


(3) Клиентът заплаща на Доставчика цената на доставените стоки и разноските за доставка на стоките съгласно условията, определени на страницата на Telescopes.bgи настоящите Общи условия.


(4) Доставчикът доставя заявените от Клиента стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на. Telescopes.bg , настоящите Общи условия и при условията и сроковете за доставка на обслужващата куриерска фирма.


Чл. 12. (1) Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронната търговия.


(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Клиентите на сайта, са направени от лицата, посочени в данните, предоставени от Клиента при извършване на регистрация, ако Клиентът е въвел съответното име и парола за достъп.


Чл. 13. (1) Доставчикът и Клиентът сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Клиента, независимо че са избрани с една електронна заявка и от един списък със стоки за покупка.


(2) Правата на Клиента във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Клиентът има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.


Чл. 14. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Клиентът е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение на които упражнява правата.


Чл. 15. Клиентът може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.


Чл. 16. Закупуването на стока в интернет магазин е достъпно както за Клиенти - регистрирани Потребители, така и за Клиенти, които попълват данните си еднократно при самата поръчка.


Регистриране на потребител:


Чл. 17. Регистрацията в настоящия сайт е безплатна и дава възможност на Клиента да избегне въвеждането на личните му данни при всяка покупка. За да се регистрира в интернет сайта . Telescopes.bg, Клиентът трябва да попълни on-line формата за регистрация. Клиентът е длъжен да предостави пълни, верни и точни данни. При предоставяне на неверни или непълни данни . Telescopes.bg правото да не осъществи доставката на направената поръчка, за което не дължи никакво обезщетение на Клиента.


Чл. 18. Регистрацията в сайта. Telescopes.bg се извършва по следния начин:


1. Избор на бутон „Вход клиенти”;


2. Въвеждане на лични данни, включително електронен адрес;


3. Въвеждане на данни за доставка;


4. С чек бутон Клиентът се съгласява с настоящите Общи условия и с Политиката за поверителност и обработка на личните данни;


Чл. 19. (1) След приключване на процедурата Клиентът получава на посочения от него e-mail адрес потвърждение за регистрацията, потребителското име и парола,.


(2) Клиентът е задължен да пази получените потребителско име и парола и е изцяло отговорен за всички действия, които се извършват с тях.


(3) В случай на изгубена (забравена) парола, Telescopes.bg изпраща нова парола на електронната поща на Клиента, след надлежно уведомяване от страна на Клиента за необходимостта от това.


Чл 20. (1) Клиент, който се е регистрирал в сайта на електронен магазин. Telescopes.bg , има право да влиза в своя профил чрез посочените при регистрацията му парола и потребителско име.


Сключване на договор от регистриран потребител:


Чл. 21. (1) Процедурата за сключване на договора е стандартна и преминава през следните етапи:


1. Клиентът влиза в собствения си профил чрез въвеждане на потребителското си име и парола и избира продукт, който желае да поръча. В случай, че Клиентът няма регистрация в сайта на Доставчика, достъпът до продуктовия каталог на Доставчика не се предхожда от въвеждане на потребителско име и парола.


2. Чрез натискане на бутон „Купи” избраният от Клиента продукт ще се появи в потребителската количка. В нея могат да премахват тези, от които Клиентът се отказва.


3. При избор на бутон „ Количката” Клиентът вижда избраните продукти до момента на пазаруването със снимка, име и номер на продукта, заявено количество, единична цена, обща цена, както и таксата за доставка на избраните от него стоки. След като влезе в потребителската количка, Клиентът може да променя количеството на избраната стока или да я изтрива от количката, в случай, че желае да се откаже от избрания продукт.


(2) . Telescopes.bgзапазва правото си да ограничава максималните количества на покупка на един артикул в една поръчка. 


(3) . Telescopes.bg не гарантира наличността на поръчаните стоки.


4. Преди приключване на поръчката, при промяна на данните за доставка на регистрирания потребител Клиентът има възможност да нанесе корекция в данните и да въведе нови, актуални данни.


5. Приключване на поръчката: Артикулите в потребителската количка все още не са поръчани. Когато Клиентът прецени, че е готов с избора си и всичко което желае да поръча е в потребителската количка, е необходимо да посочи избрания от него начин на плащане чрез чек бутон. След приключване на поръчката се отваря нов прозорец, върху който се визуализират направената от Клиента поръчка и разходите за доставка на избраните артикули.


6. Процедурата приключва чрез кликване върху бутона ”ЗАВЪРШИ ПОРЪЧКАТА”.


(4) Детайлни данни от направената поръчка се получават от Клиента на посочения от него e-mail адрес. Системата автоматично генерира номер на поръчката, който се предоставя на посочения от Клиента e-mail, с помощта на който Клиентът може да провери на какъв етап на изпълнение се намира съответната поръчка.


(5) При посочване от Клиента при извършването на поръчката на непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на. Telescopes.bg .


V. ЦЕНА И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ


a) Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка


-Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)


-В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Veryfied by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.


б) Данните, които Клиентът трябва да попълни при плащане с карта са:


- Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя)


- Данни за автентикация - за идентифицирането ви като картодържател платежният ни сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Veryfied by VISA и MasterCard SecureCode. В случай че сте регистрирани от вашата банка-Издател в тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи страница, където трябва да въведете вашата автентикационна парола.


Telescopes.bg НЕ събира картови данни и като търговец няма достъп до тях. Достъп до картовите данни има единствено обслужващата ни банка.


с) Транзакционната валута (тази, която се въвежда в платежната страница при покупка) е български лев. При плащане с карта чрез виртуален ПОС терминал Клиентът депозира сума, равна на стойността на направената поръчка ведно с разноските за доставка на поръчката и едва след като транзакцията на депозита бъде потвърдена, се доставят поръчаните стоки и услуги.


Ако в срок до 2 /два/ дни от получаване на заявката, цената на заявената стока/и (съответно частта от цената на заявените стоки, която се заплаща по банков път или с дебитна/кредитна карта) не е получена по банковата сметка на Доставчика (когато е избрано плащане с дебитна/кредитна карта или по банков път), Поръчката се счита за автоматично отменена и Доставчикът не дължи изпълнение по нея, без да носи отговорност за това.


 Чрез наложен платеж (плащане при доставянето на стоката): При избор за заплащане на цената при доставка (наложен платеж), Клиентът заплаща дължимата сума на куриера, извършил доставката.


Чл. 22. Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от първия работен ден, следващ датата на получаване на дължимата сума по сметка на Telescopes.bg, а при заплащане на поръчката чрез наложен платеж – в първия работен ден след получаване на заявката.


Чл. 23. Клиентът избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на поръчаните стоки преди, или в момента на доставката им.


Намаление на обявените в сайта цени:


Чл. 24. (1) В случай на намаление на обявените в сайта цени, промяната се отразява по ясен за Клиента начин, като под конкретната стока се посочва стара цена, която е задраскана и нова такава.


(2) При намаляване на цената на дадена стока, освен обозначението на стара и нова цена на стоката, в сайта ще бъдат посочени условията, при които се извършва намалението на цените и срокът, през който стоките се предлагат с намалени цени.


(3) Намалението в цената на стоките не се отразява на договорите, които вече са сключени, т.е. по отношение на стоки, за които е направена заявка от Клиента и същата е потвърдена от страна на Доставчика на посочения от Клиента електронен адрес.


VI . ДОСТАВКА


Чл. 25. Стоките, поръчани от електронния каталог, се доставят с куриер до адреса, указан от Клиента при заявката.


Чл. 26. (1) В цената на продуктите не е включена сумата за доставка. Цената на доставката на една поръчка е съобразена със следната тарифа:


ЦЕНИ ЗА ДОСТАВКА:


Цените за доставка са индивидуални и не са калкулирани в обявената цена на продукта. Цената на доставка се определя от теглото на продукта според тарифата на куриерската фирма.


Telescopes.bg не носи отговорност за графика и срока на доставка от страна на куриерската фирма и запазва правото си да удължи срока за обработка на поръчките.


- Поръчки направени в събота, неделя и в дни на национални празници се обработват на следващия работен ден и се доставят в срок до 72ч*.


*Стоките, поръчани от електронния магазин на Telescopes.bg се доставят при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт, настоящите Общи условия и при условията и сроковете за доставка на обслужващата куриерска фирма и графика й за обслужване на дадено населено място.

(2) Цената на доставката се заплаща едновременно със заплащането на цената на поръчаните от Клиента стоки.


Чл. 27. Доставчикът има право да предаде стоката на посочения адрес за доставка на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването й от името на Клиента и подписва придружаващите я документи.


Чл. 28. Ако Клиентът не осигури условия за приемане на стоката, или не бъде намерен на посочения от него адрес, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока.


Чл. 29. В почивни дни и на официални празници се извършат доставки, при условие, че графикът на куриерската фирма за обслужване на дадено населено място, предвижда това.


Чл. 30. При получаване на стоката на Клиента се предоставят и следните документи: оригинална фактура с включен ДДС (при изразено желание от страна на Клиента при извършване на заявката), касова бележка, товарителница;


Чл. 31. (1) Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика чрез куриер и ако стоката не съответства на поръчката, куриерът съставя нарочен протокол, в който отбелязва несъответствието, да уведоми за това незабавно Доставчика.


(2) Ако Клиентът не уведоми куриера съгласно ал. 1, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци. За Клиенти, имащи качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се прилагат разпоредбите и сроковете, регламентирани в Закона за защита на потребителите.


(3) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 1, разходите по връщането на стоките са за сметка на Клиента.


VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА


Чл. 32. Настоящият договор се прекратява в следните случаи:


- с неговото изпълнение;


- по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;


- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълни задълженията си по него;


- в други предвидени от закона случаи.


VIII. ОТКАЗ, РЕКЛАМАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ


А) Отказ от доставена стока


Чл. 33. Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност.


Чл. 34. Ако Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се откаже от доставените стоки в указания по-горе срок, следва да уведоми  Telescopes.bg и да върне стоката с нейните оригинални етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин. Стоката може да бъде върната до офиса на куриерската фирма от която е изпратена. Разноските по връщането на стоката са за сметка на Клиента. 


Чл. 35. Върнати могат да бъдат всички стоки с изключение на запечатаните стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето, както и във всички останали хипотези, посочени в чл. 57 от Закона за защита на потребителите;


Чл. 36. (1) След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от него цена, /без разходите за  доставка/ не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, при условие, че върната стока отговаря на изискванията за връщане, очертани в Процедурата за връщане на стока. Всеки Клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор като заплаща куриерските услуги и в двете посоки.


(2) Доставчикът може да задържи плащането на сумите на Клиентът по ал. 1, докато не получи стоките или докато Клиентът не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.


(3) Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.


(2) Доставчикът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.


Анулиране на поръчка


Чл. 37. (1) В случай, че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка, някой от продуктите в нея или да замени даден поръчан продукт, той трябва да изпрати имейл до Доставчика възможно най-бързо (не по-късно от 6 часа след направената поръчка), за да уведоми  Telescopes.bg. Необходимо е Клиентът да съобщи номера на поръчката, за която се иска корекция.


(2) При анулиране на поръчката . Telescopes.bg се ангажира да възстанови сумата на Клиента в срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, в случай, че тя е платена преди получаване на поръчката.


В) Рекламации


Чл. 38. (1) Клиентът има право на рекламация при всяко несъответствие на стоката с договореното.


(2) При предявяване на рекламация на стока Клиентът може да претендира възстановяване на заплатената сума, заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, отбив от цената или безплатно извършване на корекции/ремонт.


(3) Клиентът има право на рекламации, ако дефектите не са вследствие на негово неправомерно поведение и ако не са налице увреждания на стоката, причинени от неправилната й употреба.


(4) Рекламацията се предявява писмено по имейл като Клиентът посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, банкова сметка, по която да бъде възстановена заплатената сума, и адрес и телефон за контакт. При предявяване на рекламацията Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.


(5) Клиентът трябва да върне стоката, обект на рекламацията, като я изпраща на адрес договорен с  Telescopes.bg


(6) В 1-месечен срок от завеждане на рекламацията и след преглед на върнатата стока, Доставчикът уведомява Клиента дали ще удовлетвори претенцията му, като в случай, че стоката не бъде върната, Доставчикът има право да откаже само на това основание.


(7) Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, може да предяви рекламация в срок до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието. За Клиент, нямащ качеството потребител, са приложими сроковете, посочени в Закона за задълженията и договорите.


(8) Транспортните разходи за куриер за връщане на стока, в случай на рекламация, се заплащат от потребителя.


Чл. 39. (1) „Лили Дрогерие” ЕООД запазва правото си едностранно да променя по всяко време уеб сайта на електронен магазин . Telescopes.bg, както и настоящите Общи условия за ползването му чрез обновяване на настоящия документ, като след промяната се актуализира датата на публикация.


(2) Задължение на Клиента е да се запознае с актуалните условия за ползване на сайта и актуалните Общи условия, тъй като те са обвързващи за него, както и с Процедурата за връщане и рекламация на продукти, закупени от Онлайн магазин  Telescopes.bg


XI. ОТГОВОРНОСТ


Чл. 40. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.


Чл. 41. (1) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Клиента в процеса на използване или неизползване на . Telescopes.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.


(2) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което  Telescopes.bg не е достъпен поради непреодолима сила.


Чл. 42. (1) Доставчикът не носи отговорност, ако в случай на евентуално преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.


(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Клиента, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Клиента.


Чл. 43. Доставчикът не носи отговорност, ако Клиентът не се е запознал с настоящите Общи условия.


Чл. 44. www.elescopes.bgне носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на предлаганите в сайта стоки.

Чл. 45. Уеб сайтът може да съдържа препратки към сайтове на трети лица Telescopes.bg не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове. Връзката към чужд сайт не предполага, че  Telescopes.bg одобрява сайта и информацията в него или продуктите и услугите, за които се отнася той.


XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ


Чл. 46. Цветовете на стоките, показани в сайта  Telescopes.bg  зависят от настройките на Вашия монитор.


Чл. 47. (1) Клиентът и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние, в процеса на изпълнение на договора и на тези Общи условия.


(2) Клиентът и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.


Чл. 48. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Клиента с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.


Чл. 49. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.


Чл. 50. Настоящите Общите условия са съобразени със Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни и приложимото българско законодателство. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.


Чл. 51. Telescopes.bg не гарантира наличността на поръчаните стоки.

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта: